Nghĩa của từ giá trị

Giá trị là một từ được dùng nhiều trong cuộc sống, nhưng giới học thuật hiện nay mang từ này vào giới của mình, đưa thêm vào nó một số nội hàm khó hiểu làm mọi người bối rối khi tiếp cận với tri thức hàn lâm, không hiểu những điều giới học thuật truyền đạt.
Đọc tiếp…