Nghĩa của từ “phong”

Từ “phong” là một từ trong số hàng vạn từ của tiếng Việt. Nghĩa là nếu đã cả một bài để viết về từ “phong”, thì cũng phải mất hàng vạn bài để giải nghĩa cho hàng vạn từ. Tuy nhiên, như từ (âm) “chi” và từ (âm) “tử” của tiếng Hán, âm phong có rất nhiều nghĩa, ta nên có một bài cho nó.
Đọc tiếp…

Advertisements