Những người hiểu chuyện

Đất nước nào còn chưa được nắm quyền bởi những người hiểu chuyện, đất nước ấy sẽ còn những chuyện phi lý, khôi hài, thậm chí nhố nhăng. Việt Nam gần đây, nhất là sau đại hội 12, nhiều tín hiệu cho thấy các vấn đề xã hội đã được cải thiện.

Read more of this post